REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW WYDARZENIA AKADEMICKIE TARGI PRACY ONLINE

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują Uczestników biorących udział
  w Akademickich Targach Pracy Online, zwanych dalej Wydarzeniem bądź Targami.
 2. Targi organizowane są przez Fundację Manus z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 61 we Wrocławiu, zwaną dalej organizatorem.
 3. Wydarzenie odbywa się formie online, na platformie akademickietargipracy.pl

§ 2. Warunki udziału Uczestnika w Akademickich Targach Pracy

 1. Przez uczestnictwo w Targach online rozumie się rejestrację na portalu akademickietargipracy.pl, która umożliwia dołączania do wirtualnych pokoi pracodawców biorących udział w Akademickich Targach Pracy Online oraz do wydarzeń towarzyszących (webinary) będących częścią Akademickich Targów Pracy Online.
 2. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niestosowania się do Regulaminu będzie pozbawiony dostępu do platformy umożliwiającej uczestniczenie w targach.

§ 3. Obowiązki i prawa Organizatora

 1. Organizator zapewnia Uczestnikom bezpłatne uczestnictwo w Wydarzeniu na platformie akademickietargipracy.pl
 2. Organizator może prowadzić i publikować statystyki dotyczące Wydarzenia.
 3. Przewiduje się możliwość wcześniejszego zakończenia Wydarzenia, jeśli pojawią się okoliczności, za które organizator nie ponosi odpowiedzialności, np. problemy techniczne. W takiej sytuacji uczestnik nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec organizatora ani współorganizatora.

§ 4. Obowiązki i prawa Uczestnika

 1. Uczestnikami Wydarzenia mogą być wszystkie osoby zainteresowane Wydarzeniem.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i przestrzegania niniejszego Regulaminu w szczególności przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa.
 3. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z platformy w sposób do tego przeznaczony,
  w szczególności zabrania się powodowania zakłóceń oraz zagłuszania osób prezentujących.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Targach w sposób nieprowadzący do utrudniania lub zakłócania przeprowadzenia Wydarzenia oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Uczestników, Organizatora lub pracodawców.
 5. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowywania się poleceniom organizatora lub osób przez niego upoważnionych.
 6. Aby dołączyć do wirtualnego pokoju organizatora, a także do poszczególnych stoisk wirtualnych pracodawców, Uczestnik zobligowany jest do podania wszystkich wymaganych danych, zgodnie z informacjami w formularzu rejestracyjnym wydarzenia uprawniających.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi.

§ 5. Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnik ma prawo do ochrony danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności i plików cookies Portalu „Akademickie Targi Pracy” stosowaną przez Fundację Manus. Polityka Prywatności jest dostępna w portalu akademickietargipracy.pl pod adresem: https://akademickietargipracy.pl/polityka-prywatnosci/

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Wydarzenia lub innych Wydarzeń towarzyszących, zastosowanie ma prawo powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Informacji o Akademickich Targach Pracy Online udzielają Organizatorzy oraz współorganizatorzy wydarzenia za pośrednictwem mediów podanych na stronie internetowej  akademickietargipracy.pl/ lub za pośrednictwem adresu mailowego atp@manus.pl.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia Regulaminu na stronie Akademickich Targów Pracy Online i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia wydarzenia przez organizatora.
 4. Regulamin Wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej: akademickietargipracy.pl